ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

Регистрација и најава на клиент
Трансакциите на е-продавницата www.perioshop.mk се вршат преку регистрација и најава (логирање) на корисничка сметка (корисничко име и лозинка) на клиентите.
Обработката на дадените податоци се врши согласно Политиката за приватност и Политиката за заштита на лични податоци.
Клиентите – правни лица кои вршат медицинско стоматолошка дејност имаат опција да одберат соработка со е-продавницата по принцип на препорака и/или продавница како дополнителен начин на заработка при вршење на својата дејност. Условите и правилата се образложени при активација на корисничката сметка.

Начин на купување
Клиентот може да направи нарачка на производи директно на веб-страницата со додавање на посакуваните производи и количини во потрошувачката кошница и плаќање на вкупниот износ преку трансакција со валидна платежна картичка.
Доколку клиентот е правно лице или сака да изврши плаќање на производите преку правно лице, нарачката на производи се врши преку корисничката сметка, а продавачот веднаш по прием на куповниот налог креира про-фактура за нарачаните производи и му ја доставува на купувачот за плаќање.
Во случај кога плаќањето се врши со про-фактура, при достава на производите се доставува испратница и оригинален примерок од фактура заради сметководствена евиденција.
Доколку клиент има специфични барања при креирање на нарачка, должен е да го контактира продавачот преку е-меил или телефон.

Достава на купени производи
Доставата се врши преку овластена лиценцирана курирска служба во рок од 3 (три) работни дена од денот на плаќање на производите.
За нарачка на производи во износ до 3.000,00 денари трошоците за достава се на товар на купувачот и истите се определуваат согласно ценовникот на курирската служба.
За нарачка на производи во износ над 3.000,00 денари, трошоците за достава се на товар на продавачот.

Цена и начин на плаќање на производи
Цената на производите на е-продавницата е изразена во денарска вредност со пресметан ДДВ.
Продавачот го задржува правото да врши промена на цените на производите и да креира ценовна политика согласно пазарните околности.

Рекламација на производи
Доколку клиентот при или по прием на купените производи има приговор во однос на квалитетот т.е. квантитетот на производите, должен е веднаш, а најкасно во рок од 3 дена од прием на производите, да го извести продавачот преку е-меил за забелешките и рекламациите на производите.

Правна напомена:
Сите прашања кои не се регулирани со овие правила и услови, се уредуваат согласно Законот за облигациони односи.

Perhaps you’re wondering: How can I get my paper accomplished at a lower cost, if I’m struggling to write it? The following article should give you some useful advice https://apnews.com/press-release/kisspr/entertainment-business-technology-products-and-services-copyright-eb131fa7c5669fd3f27d59ae0ef0f756 for all those looking to get their work done. Though research paper writing firms can be expensive However, you’ll be shocked by the excellent papers they offer. It is also a guarantee that you’ll receive a unique piece of work. There are many companies that will write an individualized paper written from an academic.